آنالایزر گاز

آنالایزر گاز ابزاری است که قادر به آنالیز نمونه هایی از گاز های شیمیایی حاضر در نمونه است.