تزریق نمونه کروماتوگرافی گازی

برای ارائه نمونه در راس ستون کروماتوگرافی نیاز به پورت نمونه است.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام