تزریق نمونه کروماتوگرافی گازی

برای ارائه نمونه در راس ستون کروماتوگرافی نیاز به پورت نمونه است.