دستگاه کروماتوگرافی گازی

از دستگاه کروماتوگرافی گازی برای توضیح دسته ای از تکنیک های جدا سازی استفاده می کنند. که در آن اجزای مواد حلال حل می شوند و بقیه مرحله ها صورت می گیرد.