ژل درایر

ژل درایر به منظور خشک کردن آگارز یا محیط ژلی پلی اکریل آمید استفاده شده در الکتروفروز ژل به منظور جداسازی ماکرو مولکول های DNA ، RNA و پروتئین ها به کار گرفته می شود