گلاوباکس

گلاوباکس محفظه ای است که برای این طراحی شده است تا به کاربر اجازه دهد با چیز های مختلف در جایی که فضایی مجزا مورد نیاز است، کار کند.