گلوکومتر

گلوکومتر یک دستگاه پزشکی برای تعیین غلظت تقریبی گلوکز موجود در خون است این دستگاه می تواند هم چنین نواری از کاغذ تست گلوکز باشد که درون یک ماده غوطه ور شود.