گلوکومتر

گلوکومتر یک دستگاه پزشکی برای تعیین غلظت تقریبی گلوکز موجود در خون است این دستگاه می تواند هم چنین نواری از کاغذ تست گلوکز باشد که درون یک ماده غوطه ور شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام