سختی سنج

سختی سنج ابزاری است که توسط متالوژیست ها ، دانشمندان مواد و معدن شناسان برای اندازه گیری سختی مواد استفاده می شود.