دستگاه کروماتوگرافی مایع

از دستگاه کروماتوگرافی مایع برای جداسازی اجزای یک مخلوط، شناسایی هر جزء، و تعیین کمیت هر جزء استفاده می شود