هموژنایزر

هموژنایزر دستگاهی است که برای هموژنیزاسیون انواع مختلفی از فلزات و موارد دیگر استفاده می شود.