هات پلیت یا هیتر آزمایشگاهی

هات پلیت یا اجاق بشقابی یک دستگاه آزمایشگاهی کوچک رو میزی است و بیشتر از دو المنت حرارتی الکتریکی یا مشعل گازی ساخته شده است و یکی از تجهیزات آزمایشگاه است