دستگاه رطوبت سنج

در آزمایشگاه ها برای اندازه گیری کردن رطوبت جو از دستگاه رطوبت سنج استفاده می کنند.