دستگاه رطوبت سنج

در آزمایشگاه ها برای اندازه گیری کردن رطوبت جو از دستگاه رطوبت سنج استفاده می کنند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام