دستگاه چگالی سنج

از دستگاه چگالی سنج برای اندازه گیری وزن خالص مایعات استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام