دستگاه چگالی سنج

از دستگاه چگالی سنج برای اندازه گیری وزن خالص مایعات استفاده می شود.