پمپ تزریق

یک پمپ تزریق مایعات ، دارو یا مواد مغذی را داخل سیستم گردش خون بیمار تزریق می کند .