پمپ تزریق

یک پمپ تزریق مایعات ، دارو یا مواد مغذی را داخل سیستم گردش خون بیمار تزریق می کند .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام