میکروسکوپ اینورت

میکروسکوپ اینورت میکروسکوپی است که منبع نوری و متمرکز کننده ی آن در بالای صفحه رو به پایین قرار دارند ، در حالی که عدسی های شیئی زیر صفحه به طرف بالا هستند.