یون متر الکتروشیمیایی

یک یون متر الکتروشیمیایی که با نام الکترود خاص یونی ( SIE ) نیز نامیده می شود یک مبدل ( یا حسگر ) است که فعالیت یک یون خاص حل شده در یک محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل می کند