جارتست

جارتست به منظور تعیین دوز مورد نیاز برای اضافه کردن مواد شیمیایی برای حذف ذرات کوچک از آب یا فاضلاب ، استفاده می شود. آب خام شرب از مخازن زیر زمینی آب…