دستگاه کارل فیشر

تیتراسیون دستگاه کارل فیشر یک روش کلاسیک تیتراسیون در شیمی تجزیه است که از تیتراسیون حجم سنجی یا رنگ سنجی برای تعیین مقدار آب در یک نمونه استفاده می کند