دستگاه کجلدال

روش کجلدال یا هضم کجلدال در شیمی تحلیلی روشی برای تعیین کمیت نیتروژن در مواد شیمیایی است که توسط دستگاه کجلدال صورت می گیرد.