اتاق تمیز آزمایشگاهی

اتاق تمیز آزمایشگاهی محیطی است که معمولا در تحقیقات علمی ، تولید محصول به کار گرفته می شود