تهجیزات آزمایشگاه

این ابزار جزئی از تهجیزات آزمایشگاه است که به منظور دیدن اشیای بسیار کوچکی که دیدن آن با چشم غیر مسلح غیر ممکن نیست استفاده می شود .