کرنومتر آزمایشگاهی

کرنومتر آزمایشگاهی یک قطعه ساعت دستی است که به این دلیل طراحی شده است که از زمان فعال شدن تا زمان غیر فعال شدن یک مقدار زمان سپری شده از یک مقدار مشخص زمان را اندازه بگیرد