جهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی

تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی طیفی از ابزارها هستند که هدف اصلی آن آنالیز کیفی و کمی نمونه ها،یعنی تعیین ترکیب شیمیایی یک نمونه و کمیت هر جزء در نمونه میباشد

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام