جهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی

تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی طیفی از ابزارها هستند که هدف اصلی آن آنالیز کیفی و کمی نمونه ها،یعنی تعیین ترکیب شیمیایی یک نمونه و کمیت هر جزء در نمونه میباشد