کوره آزمایشگاهی

از کوره آزمایشگاهی در بسیاری از موارد استفاده می شود و برای کار در طیفی از نواحی دمایی طراحی شده است .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام