کوره آزمایشگاهی

از کوره آزمایشگاهی در بسیاری از موارد استفاده می شود و برای کار در طیفی از نواحی دمایی طراحی شده است .