تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی

زمان کار در یک آزمایشگاه ، داشتن تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی مناسب در مکان مهم است. تجهیزات ایمنی مهم آزمایشگاهی شامل عینک های محافظتی ( امنیتی )، هود های…