هود لامینار

هود لامینار می تواند یک منطقه ی کاری را از آلودگی مصون نگه دارند.