ترمومتر لیزری

یک ترمومتر لیزری ترمومتری است که دما را از یک قسمت تابش گرمایی که اغلب اوقات تابش جسم سیاه منتشر شده توسط شیء اندازه گیری شده نامیده می شود، را نتیجه می گیرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام