ترمومتر لیزری

یک ترمومتر لیزری ترمومتری است که دما را از یک قسمت تابش گرمایی که اغلب اوقات تابش جسم سیاه منتشر شده توسط شیء اندازه گیری شده نامیده می شود، را نتیجه می گیرد.