همزن مغناطیسی یا مگنت استیرر

همزن مغناطیسی از طریق ایجاد میدان مغناطیسی مواد را مخلوط می کند.