مانومتر

مانومتر می تواند هر دستگاهی که فشار را اندازه می گیرد باشد و در اصطلاح مانومتر اکثر اوقات به ویژه اشاره به لوله های U شکلی دارد که با مایع پر شده اند .