تجهیزات آزمایشگاه مواد و متالورژی

مواد زیستی، سرامیک ها، پلیمر ها، مواد نانو، فیلم های نازک و تجهیزات آزمایشگاه مواد و متالورژی حوزه های مورد توجه در این زمینه هستند.