دستگاه تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب یک ابزار علمی است که برای تعیین نقطه ی ذوب مواد استفاده می شود. بعضی از انواع های این دستگاه شامل دستگاه فیشر – جان و …