میکرومتر

از میکرومتر برای اندازه گیری اجسام ریز استفاده می شود برای مثال برای تعیین قطر پشم، تعیین کیفیت و قطر موی انسان و…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام