میکرومتر

از میکرومتر برای اندازه گیری اجسام ریز استفاده می شود برای مثال برای تعیین قطر پشم، تعیین کیفیت و قطر موی انسان و…