دستگاه الایزا ریدر

دستگاه الایزا ریدر یک اسپکتروفتومتر اختصاصی است که بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی عمل می کند.