میکروپلیت ریدر

میکروپلیت ریدر برای مطالعه نتایج آزمایش های الایزا استفاده می شود.