میکروتوم

میکروتوم ابزاری است که برای برش فوق العاده ریز مواد ، که از آن ها با نام مقطع ها یاد می شود ، استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام