میکروتوم

میکروتوم ابزاری است که برای برش فوق العاده ریز مواد ، که از آن ها با نام مقطع ها یاد می شود ، استفاده می شود.