مولتی متر

مولتی متر یک دستگاه اندازه گیری الکترونیکی است که چند عملکرد را در یک واحد با هم ترکیب می کند.