مولتی متر

مولتی متر یک دستگاه اندازه گیری الکترونیکی است که چند عملکرد را در یک واحد با هم ترکیب می کند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام