مولتی پارامتر

از مولتی پارامتر برای تعیین کیفیت آب استفاده می شود . مولتی پارامتر اندازه گیری کننده ی کیفیت آب می تواند سیزده پارامتر را اندازه گیری کند.