نانودراپ

اسپکتروفتومتر نانودراپ از شرکت تکنولوژی های نانودراپ به منظور اندازه گیری غلظت های نوکلئیک اسید در حجم نمونه های یک میکرو لیتر طراحی شده است