دستگاه نفلومتر

اصول کاری دستگاه نفلومتر شبیه به روش کدورت سنجی می باشد

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام