دستگاه نفلومتر

اصول کاری دستگاه نفلومتر شبیه به روش کدورت سنجی می باشد