دستگاه اورسات

دستگاه اورسات یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به منظور آنالیز محتوای اکسیژن، مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن یک نمونه ی گازی استفاده می شود