اسیلوسکوپ

سکوپ یا اسیلوسکوپ که به صورت غیر رسمی به عنوان یک اسکوپ ، CRO ( برای اسیلوسکوپ اشعه کاتدی ) ، یا DSO ( برای اسیلوسکوپ ذخیره سازی دیجیتالی مدرن تر ) شناخته می شود