اسمومتر

اسمومتر برای تعیین غلظت نمک یا قندهای حل شده درنمونه های خونی یا ادرار مفیدهستند.این روش هم چنین در تعیین وزن مولکولی ترکیبات ناشناخته وپلیمرها مفید هستند .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام