اسمومتر

اسمومتر برای تعیین غلظت نمک یا قندهای حل شده درنمونه های خونی یا ادرار مفیدهستند.این روش هم چنین در تعیین وزن مولکولی ترکیبات ناشناخته وپلیمرها مفید هستند .