اکسیژن متر

این دستگاه میزان اکسیژن موجود در مایعات را محاسبه می کند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام