اکسیژن متر

این دستگاه میزان اکسیژن موجود در مایعات را محاسبه می کند.