ذره شما

ذره شمار ابزاری است که برای کشف و شمارش ذرات مورد استفاده قرار می گیرد