تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

پاتولوژی بالینی یک تخصص پزشکی است که مرتبط با شناسایی بیماری براساس آنالیز آزمایشگاهی مایعات بدنی نظیر خون و ادرارباکمک تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی می باشد .