الکترود PCO2 یا S.H یک الکترود شیشه ای شبیه به الکترود PH می باشد که با بافر بی کربنات پرشده و از خون توسط یک غشاء نفوذ پذیر به CO2 ولی غیر قابل نفوذ به یون های هیدروژن جدا می شود. هنگام تماس نمونه با غشاء، گاز CO2 حل شده در نمونه از غشاء انتشار یافته و غلظت یون هیدروژن محلول بافر را بر طبق معادله زیر تغییر می دهد.
CO2+H2O   H2CO3      H++HCO3
اختلاف غلظت یون هیدروژن در دو طرف غشاء موجب شکل گیری پتانسیلی می شود که توسط الکترود اندازه گیری می شود.

کالیبراسیون الکترود PCO2

از گازهای کالیبره کننده و یا مایعات دارای CO2 جهت کالیبراسیون الکترود PCO2 استفاده می شود.  PCO2 هر گاز کالیبره کننده توسط فشار CO2 آن و فشار بخار آب که در 37 درجه سانتی گراد معادل 47 میلی متر جیوه است به همراه غلظت CO2 گاز محاسبه می شود.

محاسبات را به طریق زیر می توان انجام داد :

pco2-electrods

فشار محیط بر حسب اینچ جیوه قرائت گشته و سپس به واحد میلی متر جیوه تبدیل می شود.
Barometric Pressure=29 inches of Hg
1 inch = 2/54 cm or 2/54 mm
فشار نسبی هر گاز کالیبره کننده را از روی قانون دالتون محاسبه مینمایند. بر طبق قانون دالتون،
2 +PCO2 +PN2 + P(H2 O)P(atm)- PO. فشار نسبی آب در 37 درجه سانتی گراد ( درجه حرارت دستگاه اندازه گیری گازهایی خون ) برای 47 میلی متر جیوه است. بنابراین فشار تصحیح شده برابر است با
P(atm)- P(H2 O)=PO2 +PCO2+PN2 . در صورت ضرب فشار تصحیح شده گاز، در صد آن، فشار تئوری گاز به دست آمده خواهد بود.
به عنوان مثال:
= 737mm Hgفشار محیط
درجه سانتی گراد 37= درجه حرارت
737mm Hg – 47mm Hg = 690 mm Hg = فشار تصحیح شده
690mm Hg × 0/05 =34 mm Hg =PCO2، با مصرف 5% گاز CO2
690mm Hg × 0/1 =0/69 mm Hg=PCO2،با مصرف 10% گاز CO2
690mm Hg ×0/12=82/8 mm Hg =PO2، با مصرف 12% گاز CO2
690mm Hg ×0/21 = 144 /9 mm Hg =PO2، (21%اکسیژن ) با مصرف هوای اتاق

اعتبار
شیب را با استفاده از کنترل با PCO2 معلوم ثابت می نمایند.

نحوه نگه داری از الکترود PCO2

درجه حرارت حفره الکترود PCO2 روزانه بایستی کنترل شود. غشاء الکترود بایستی به طور منظم عوض شود. با افزایش طول مدت استفاده، غشاء چسبندگی پیدا نموده سوراخ های کوچکی در آن تشکیل شده، یون های هیدروژن بافر بی کربنات آلوده گشته و ایجاد نتایج کاذب و جابجائی خواهد شد. پروتئین های رسوب یافته روی غشاء زمان پاسخ را کاهش داده و موجب نتایج ناقصی خواهد شد. هنگام تعویض غشاء باید دقت نمود که حباب های هوا در محلول بافر پشت غشاء باقی نمانند.
مقادیر مرجع
PCO2 خون تام سرخرگی : 45- 32 میلی متر جیوه
PCO2 خون تام سیاه رگی : 55- 39 میلی متر جیوه

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


  در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

   

  نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

  آدرس ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

  پیام شما

   

  دیدگاهتان را بنویسید