الکترود PCO2

برای کالیبره کردن الکترود PCO2 از گازهای کالیبره کننده و یا مایعات دارای co2 استفاده می کنند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام