الکترود PCO2

برای کالیبره کردن الکترود PCO2 از گازهای کالیبره کننده و یا مایعات دارای co2 استفاده می کنند