کالیبره بودن الکترود PCO2

برای محاسبه کالیبره بودن الکترود PCO2 فشار محیط بر حسب اینچ جیوه قرائت گشته و سپس به واحد میلی متر جیوه تبدیل می شود