دستگاه pcr

سیستم چرخه دمایی یا دستگاه pcr در علوم جرم شناسی و تحقیقاتی به منظور انجام تقویت DNA با استفاده از واکنش زنجیره ی پلیمراز به کار گرفته می شوند.