تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی متداول ترین تجهیزاتی هستند که در صنعت پتروشیمی برای تست محصول ، اجزای محصول و فرآورده های جانبی پتروشیمی از روغن خام ، سوخت ، گاز طبیعی ، نفت خام ، و روغن و گاز بالا دستی ( Upstream oil and gas ) استفاده می شوند .