فتومتر

فتومتر ابزاریست که برای اندازه گیری شدت نور یا ویژگی های اپتیکال محلول ها یا سطوح، مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام