فتومتر

فتومتر ابزاریست که برای اندازه گیری شدت نور یا ویژگی های اپتیکال محلول ها یا سطوح، مورد استفاده قرار می گیرد.